”Onze missie is u te voorzien van de beste voedingsstoffen”

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Vitadote ® / eCom IT BV

Invoering

Door een bestelling te plaatsen op vitadote.com of shilajitmumijo.com , accepteert u een Product te kopen op en onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden van Vitadote ® / eCom IT BV (de “ algemene voorwaarden ”). De Algemene Voorwaarden zijn altijd van toepassing tussen jou en Vitadote ® / eCom IT BV wanneer u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via de website vitadote.com of shilajitmumijo.com (de website”). De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als klant van Vitadote ® / eCom IT BV Lees ze aandachtig door, samen met onze Privacybeleid en Gebruiksvoorwaarden . We raden je ook aan om de Algemene Voorwaarden, Privacybeleid en Gebruiksvoorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze op een later tijdstip opnieuw kunt raadplegen.

Artikel 1. definities

Overeenkomst: enige regeling of overeenkomst tussen Vitadote ® / eCom IT BV en de Klant voor de aankoop van Producten, waarvan de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

Cliënt: de consument of (rechts)persoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Vitadote ® / eCom IT BV

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Vitadote ® / eCom IT BV

Vitadote ® / eCom IT BV: een besloten vennootschap (‘ besloten vennootschap ‘) opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te Zaandam (Nederland) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 77067738, handelend onder de handelsnaam ”Vitadote ® ”.

Product(en): het product/de producten zoals aangeboden op de site.

Diensten): de dienst(en) zoals aangeboden op de Site.

Website: de website vitadote.com en shilajitmumijo.com en al zijn subdomeinen.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen en leveringen van en Overeenkomsten met Vitadote . zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing ® / eCom IT BV, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Indien de Cliënt in zijn bestelling, bevestiging of via enig ander communicatiemiddel andere bepalingen of voorwaarden van toepassing verklaart, zullen deze uitsluitend voor Vitadote bindend zijn® / eCom IT B.V. indien en voor zover Vitadote® / eCom IT B.V. deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 3. Prijzen en informatie

3.1 Alle prijzen zoals weergegeven op de Site en op andere materialen afkomstig van Vitadote ® / eCom IT BV zijn voor bestellingen binnen de Europese Unie en zijn inclusief BTW en eventuele andere belastingen en heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld op de Site. Als het btw-tarief verandert tussen de besteldatum van de Klant en de datum waarop we het Product leveren of de Dienst uitvoeren, zal Vitadote® / eCom IT B.V. zal het BTW-tarief dat de opdrachtgever betaalt aanpassen, tenzij de Opdrachtgever het Product of de Dienst al volledig heeft betaald voordat de wijziging van het BTW-tarief van kracht wordt.

3.2 Voor bestellingen buiten de Europese Unie kunnen extra kosten zoals douanerechten, btw of andere toeslagen, heffingen of belastingen van toepassing zijn. Dergelijke kosten zijn uitdrukkelijk niet in de prijs inbegrepen en komen volledig voor rekening van de Klant. Vitadote ® / eCom IT BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele extra kosten, zoals (inclusief maar niet beperkt tot), douanerechten, btw en/of andere vergoedingen, heffingen of belastingen. We raden u aan contact op te nemen met uw lokale douanekantoor voor meer informatie over specifieke belastingen en douanerechten in uw land.

3.3 Indien er verzendkosten in rekening worden gebracht, zullen deze vóór het sluiten van de Overeenkomst duidelijk op de Site worden vermeld. De verzendkosten worden apart weergegeven in het bestelproces.

3.4 De inhoud van de Site is met de grootste zorg samengesteld. Vitadote ® / eCom IT BV kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Site te allen tijde correct en/of volledig wordt weergegeven. Alle prijzen en andere informatie weergegeven op de Site en op andere materialen die afkomstig zijn van Vitadote ® / eCom IT BV kan typografische en/of programmeerfouten bevatten. Vitadote ® / eCom IT BV is niet aansprakelijk voor dergelijke typografische en/of programmeerfouten en behoudt zich het recht voor om dergelijke fouten te allen tijde te corrigeren. Als Vitadote® / eCom IT B.V. de opdracht van de Cliënt aanvaardt en verwerkt indien een prijsfout evident en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door de Cliënt als een prijsfout onderkend had kunnen worden, Vitadote® / eCom IT B.V. kan de Overeenkomst beëindigen, eventueel betaalde bedragen restitueren en ter beschikking gestelde Producten retourneren.

3.5 De prijsstelling en beschikbaarheid van de Producten en de Diensten kunnen op elk moment zonder verdere kennisgeving worden gewijzigd.

Artikel 4. Producten en diensten

4.1 De afbeeldingen van de Producten en de Diensten op onze Site zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Vitadote ® / eCom IT BV is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen tussen de kleur van het werkelijke Product en de kleur van het Product zoals weergegeven op de Site.

4.2 Vitadote ® / eCom IT BV kan het Product op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen (i) om eventuele wijzigingen in relevante wetten en regelgevende vereisten weer te geven en (ii) het doorvoeren van kleine technische aanpassingen en verbeteringen. Deze wijzigingen hebben geen invloed op het gebruik van het Product door de Klant.

Artikel 5. Sluiting van de overeenkomst

5.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant het aanbod van Vitadote . accepteert ® / eCom IT BV door op de knop “KOPEN” op de afrekenpagina van de Site te klikken, op welk aanbod de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

5.2 Nadat de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, zal Vitadote ® / eCom IT BV bevestigt langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

5.3 Indien blijkt dat de Klant bij het aanvaarden of anderszins aangaan van de Overeenkomst onjuiste gegevens heeft verstrekt, zal Vitadote ® / eCom IT BV heeft het recht haar verplichtingen op te schorten totdat de juiste gegevens van de Klant zijn ontvangen.

5.4 Vitadote ® / eCom IT BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een bestelling van een Klant zonder opgaaf van redenen te weigeren.

5.5 Vitadote ® / eCom IT BV verbiedt de verkoop van Producten en Diensten door niet-geautoriseerde wederverkopers en verkoopt of levert geen Producten of Diensten aan niet-geautoriseerde wederverkopers. Een bestelling geplaatst door een niet-erkende wederverkoper zal zonder opgaaf van redenen worden afgewezen en de betreffende Klant kan door Vitadote worden uitgesloten ® / eCom IT BV van de site.

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

6.1 Zodra Vitadote ® / eCom IT BV de bestelling van een Klant heeft ontvangen en de aanvaarding hiervan heeft bevestigd, zal zij de Producten overhandigen aan het transportbedrijf dat door de Klant is geselecteerd tijdens het bestelproces. De rederij levert de Producten aan de Klant.

6.2 Vitadote® / eCom IT B.V. is bevoegd bij de uitvoering van haar verplichtingen uit de Overeenkomst derden in te schakelen.

6.3 De Site bevat informatie die de wijze van levering van de Producten beschrijft en een schatting van de termijn waarin:

de Producten worden geleverd aan de Klant.

6.4 Als Vitadote ® / eCom IT BV de Producten niet binnen dertig (30) dagen na de bevestiging van de acceptatie van de bestelling kan leveren, zal de Klant hiervan op de hoogte stellen. In dat geval heeft de Klant het recht om ofwel in te stemmen met een nieuwe leveringsdatum, ofwel de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden, en zal de Klant een terugbetaling ontvangen voor alle betaalde maar niet ontvangen Producten. Vitadote ® / eCom IT BV is niet aansprakelijk voor enige vertraging in het leveringsproces.

6.5 Vitadote ® / eCom IT BV adviseert de Klant de Producten bij ontvangst te inspecteren en eventuele gebreken binnen twee (2) werkdagen na aflevering schriftelijk of per e-mail te melden, en in ieder geval binnen een redelijke termijn na ontdekking van het gebrek.

6.6 Zodra het Product is afgeleverd op het door de Klant opgegeven afleveradres, gaat het risico van het Product volledig over op de Klant, onverminderd eventuele rechten van de consument.

6.7 Indien het bestelde Product niet op voorraad is of om een andere reden niet meer leverbaar is, zal Vitadote ® / eCom IT BV kan de bestelling annuleren door de Klant hiervan op de hoogte te stellen of een Product te leveren dat qua aard en kwaliteit vergelijkbaar is met het bestelde Product. Klant heeft in dat geval het recht de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en mag het vergelijkbare Product kosteloos retourneren binnen dertig (30) dagen nadat het Product aan Klant is afgeleverd.

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1 De Klant heeft het recht het Product te retourneren binnen dertig (30) dagen nadat het Product aan de Klant is afgeleverd. De Klant draagt de kosten voor het verzenden van de Producten naar Vitadote ® / eCom IT BV Voor Klanten buiten de Europese Unie kan het ook gaan om bijkomende kosten, zoals (waaronder maar niet beperkt tot), douanerechten, btw en/of eventuele andere vergoedingen, heffingen of belastingen. Dergelijke kosten komen volledig voor rekening van Opdrachtgever. Vitadote ® / eCom IT BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele extra kosten voor het retourneren van de Producten aan Vitadote O / eCom IT BV

7.2 De Cliënt moet Vitadote informeren® / eCom IT B.V. van haar wens om het Product te retourneren door een e-mail te sturen naar info@vitadote.com, door het invullen van het modelformulier voor annulering (te vinden aan het einde van deze Algemene Voorwaarden) of op enige andere ondubbelzinnige wijze binnen de voornoemde termijn van dertig (30) dagen nadat het Product aan de Klant is geleverd. Deze melding moet de volgende gegevens bevatten: ordernummer, naam, telefoonnummer, e-mailadres en afleveradres. Na ontvangst van de melding, Vitadote ® / eCom IT BV zal een Return Authorization-nummer (“RA-nummer”) aan de Klant verstrekken. Na ontvangst van het RA-nummer heeft de Klant dertig (30) dagen om het Product terug te sturen naar Vitadote ® / eCom IT BV

7.3 Voor zover redelijkerwijs mogelijk moeten geretourneerde Producten worden verzegeld, ongebruikt, onbeschadigd en in de originele ongeopende verpakking met de originele pakbon worden geretourneerd. Geretourneerde Producten die niet aan alle bovengenoemde voorwaarden voldoen, kunnen vanwege gezondheidsbescherming en hygiënische redenen niet worden geaccepteerd.

7.4 De Klant is verantwoordelijk voor de gekozen verzendmethode voor het retourneren van het Product. Het risico van het Product gaat over op Vitadote ® / eCom IT BV wanneer Vitadote ® / eCom IT BV heeft het Product ontvangen. Dit betekent dat Vitadote ® / eCom IT BV is niet verantwoordelijk voor retourzendingen die bij retournering (bijvoorbeeld) verloren gaan en/of beschadigd raken tijdens het transport. We raden je daarom aan om te kiezen voor aangetekende verzending, trackinginformatie op te vragen en ervoor te zorgen dat het pakket met het geretourneerde product(en) wordt verzonden. Vitadote ® / eCom IT BV maakt geen uitzonderingen op dit beleid.

 

7,5 Vitadote ® / eCom IT BV bevestigt na ontvangst de ontvangst van het geretourneerde Product. Binnen dertig (30) dagen nadat de Klant op de hoogte is gesteld dat de Klant het Product wenst te retourneren,® / eCom IT B.V. zal het totale aankoopbedrag (inclusief verzendkosten) aan de Cliënt terugbetalen, mits Vitadote® / eCom IT B.V. het geretourneerde Product zelf heeft ontvangen of Opdrachtgever in staat is de verzending van het Product aan te tonen. Indien Klant heeft gekozen voor een verzendmethode die duurder was dan de “standaard verzendmethode”, Vitadote ® / eCom IT BV vergoedt alleen de prijs van de “standaard verzendmethode”.

Artikel 8. Betaling

8.1 De Klant zal de aan Vitadote . verschuldigde bedragen betalen ® / eCom IT BV in overeenstemming met het bestelproces en via de op de Site geselecteerde betaalmethode. Vitadote ® / eCom IT BV is vrij om elke betaalmethode naar keuze aan te bieden en kan deze betaalmethodes op elk moment wijzigen.

8.2 Eventuele terugbetalingen zullen geschieden op de door de Klant voor de betaling gebruikte methode, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9. Garanties en conformiteit

9.1 Vitadote ® / eCom IT BV garandeert dat de Producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik, zoals beschreven op de Site. Aanvullende garantievoorwaarden voor Vitadote ® gereedschappen kunnen van toepassing zijn zoals beschreven in het garantiegedeelte van de gebruikershandleiding die bij het product is te vinden en/of op de productpagina op de website.

9.2 Indien het afgeleverde Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dient de Klant Vitadote daarvan in kennis te stellen® / eCom IT B.V. daarvan schriftelijk (waaronder begrepen e-mail) binnen een redelijke termijn in kennis te stellen, waarbij een kennisgeving binnen twee (2) maanden nadat de consument het gebrek heeft ontdekt, als redelijk wordt beschouwd. Deze melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, om Vitadote . in staat te stellen ® / eCom IT BV adequaat te reageren en/of adequate actie te ondernemen.

9.3 Indien een Product niet aan de Overeenkomst voldoet en de Klant Vitadote op de juiste wijze heeft geïnformeerd ® / eCom IT BV hiervan binnen redelijke termijn schriftelijk op de hoogte te stellen, zal het betreffende Product in overleg met de Klant worden gerepareerd, vervangen of (gedeeltelijk) worden vergoed. Vitadote ® / eCom IT BV betaalt de kosten van retournering en andere verzendkosten in geval van defecte of verkeerd beschreven Producten.

9.4 Vitadote ® / eCom IT BV biedt alleen garanties op Producten die zijn gekocht op de Site of van een geautoriseerde wederverkoper en vergezeld gaan van een geldig ontvangstbewijs of aankoopbewijs. Als een klant een Product koopt van een niet-geautoriseerde wederverkoper, is de garantie niet geldig. Houd er rekening mee dat er enkele websites of dealers zijn (bijv. op Amazon) die beweren geautoriseerde wederverkopers te zijn, maar dat niet zijn. Producten die op deze websites of van deze dealers worden verkocht, hebben geen garantie van Vitadote® / eCom IT B.V. Wanneer u Producten koopt van een niet-geautoriseerde website, neemt u een risico omdat deze Producten nagemaakt, gebruikt of defect kunnen zijn, of mogelijk niet ontworpen of geschikt zijn voor gebruik in uw land. Zorg ervoor dat u alleen Producten koopt via de Site of bij een geautoriseerde wederverkoper. Als u vragen heeft over geautoriseerde wederverkopers, neem dan contact met ons op. Deze disclaimer doet geen afbreuk aan eventuele rechten die consumenten kunnen hebben en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Artikel 10. Klachtenbehandelingsprocedure

10.1 Indien de Cliënt klachten heeft in verband met een Product of Dienst (in overeenstemming met artikel 11 getiteld, “Garanties en conformiteit”), of met betrekking tot andere aspecten van de Site of de dienst van Vitadote® / eCom IT B.V., kan zij per e-mail of schriftelijk een klacht indienen. De contactgegevens van Vitadote ® / eCom IT BV vindt u aan het einde van deze Algemene Voorwaarden.

10.2 Vitadote ® / eCom IT BV zal zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de klacht, op de klacht reageren. Als Vitadote® / eCom IT B.V. niet in staat is om binnen deze termijn een inhoudelijke reactie op de klacht te formuleren, zal Vitadote® / eCom IT B.V. zal binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de klacht de ontvangst daarvan bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te kunnen geven aan de Opdrachtgever.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Voor consumenten. Voor zover toegestaan onder het toepasselijke dwingend recht, is de totale aansprakelijkheid van Vitadote® / eCom IT B.V. jegens Opdrachtgever wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst beperkt tot een vergoeding die niet hoger is dan de voor die betreffende Overeenkomst bedongen prijs (inclusief BTW en verzendkosten). Vitadote ® / eCom IT BV is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade of verlies, waaronder, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.

Vitadote ® / eCom IT BV sluit haar aansprakelijkheid jegens de Klant op geen enkele wijze uit of beperkt deze op geen enkele wijze indien dit onrechtmatig zou zijn.

11.2 Voor beroepsmatig handelende personen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal Vitadote ® / eCom IT BV rust op geen enkele aansprakelijkheid, ongeacht de grond waarop een actie of procedure zou worden gebaseerd. De in dit artikel 13.2 gestelde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Vitadote® / eCom IT B.V. Vitadote® / eCom IT B.V. is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade of verliezen, inclusief, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsonderbreking.

11.3 Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en onverminderd de rechten die consumenten kunnen hebben, zal Vitadote® / eCom IT B.V. is slechts aansprakelijk jegens Cliënt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst indien Cliënt Vitadote schriftelijk in gebreke stelt® / eCom IT B.V. onverwijld, onder bepaling van een redelijke termijn waarbinnen Vitadote® / eCom IT B.V. heeft de mogelijkheid om het verzuim te herstellen, en Vitadote® / eCom IT B.V. verzuimt het verzuim binnen die termijn te herstellen (tenzij het verzuim niet kan worden hersteld). De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het verzuim te bevatten, om Vitadote . in staat te stellen ® / eCom IT BV adequaat te reageren en/of adequate actie te ondernemen.

11.4 Elke gebeurtenis die aanleiding geeft tot schadevergoeding is steeds onderworpen aan de voorwaarde dat de Klant de schade schriftelijk meldt aan Vitadote ® / eCom IT BV zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen nadat de schade is ontstaan.

11.5 Vitadote® / eCom IT BV is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen onder de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden of enige schade of verlies die de Klant heeft geleden veroorzaakt door overmacht, dat wil zeggen elke gebeurtenis buiten de redelijke controle van Vitadote® / eCom IT BV of door Vitadote ingeschakelde derden® / eCom IT BV haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen, waaronder maar niet beperkt tot stakingen, werkonderbrekingen, diefstal, sabotage, fraude, ongevallen, oorlogs- of terrorisme, burgerlijke of militaire ongeregeldheden, griepuitbraken, plagen, pandemieën, epidemieën, quarantainebeperkingen, overheidshandelingen, nucleaire of natuurrampen of overmacht, en alle onderbrekingen, storingen, verlies of storingen van nutsvoorzieningen, communicatie, computer (software en hardware) diensten, telecommunicatie, datacommunicatie of aanverwante diensten, voor zover toegestaan onder toepasselijk recht. Dit omvat onder meer (en zonder beperking) het geval dat een door Vitadote . ingeschakelde derde partij ® / eCom IT BV kan door overmacht niet aan haar verplichtingen voldoen.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Zolang Vitadote ® / eCom IT BV heeft geen volledige betaling voor de Producten ontvangen, Vitadote ® / eCom IT BV behoudt de eigendom van de Producten. De Klant wordt eigenaar van het Product nadat Vitadote ® / eCom IT BV heeft de volledige betaling ontvangen.

12.2 Vitadote ® / eCom IT BV kan haar verplichtingen opschorten totdat volledige betaling is ontvangen.

Artikel 13. Persoonlijke gegevens

13.1 Vitadote ® / eCom IT BV zal de persoonlijke gegevens van de Klant verwerken in overeenstemming met het Privacybeleid, Cookiebeleid en Gebruiksvoorwaarden zoals gepubliceerd op de Site.

Artikel 14. Slotbepalingen

14.1 De Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden uitsluitend uitgelegd in overeenstemming met en worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

14.2 Behoudens in geval van een geschil met een consument, zal elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, met inbegrip van geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan, indien geen minnelijke schikking kan worden bereikt, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

14.3 Als de Klant een consument is en woonachtig is in de Europese Unie, of in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, kan hij/zij een geschil mogelijk ook voorleggen aan de Europese onlinegeschillenbeslechting (“ ODR ”) platform op http://ec.europa. eu/consumenten/odr . Het ODR-platform is een webgebaseerd platform dat is ontworpen om consumenten te helpen die online producten of diensten hebben gekocht. Het biedt toegang tot onafhankelijke alternatieve geschillenbeslechtingsdiensten die consumenten doorgaans gratis kunnen gebruiken. Vitadote ® / eCom IT BV heeft de discretie of zij ermee instemt dat een klacht wordt opgelost via het ODR-platform.

14.4 In het geval dat een van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zullen de overige bepalingen worden geïnterpreteerd alsof dergelijke ongeldige bepalingen hierin niet zijn opgenomen; en dergelijke ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen worden dan geacht te zijn vervangen door een bepaling die zo goed mogelijk aansluit bij de bedoeling van Vitadote® / eCom IT BV bij het invoegen van de oorspronkelijke bepaling.

14.5 In geval van strijdigheid of inconsistentie tussen de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.

14.6 Vitadote ® / eCom IT BV heeft te allen tijde het recht om deze Algemene Voorwaarden bij te werken en te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te controleren om er zeker van te zijn dat de Klant op de hoogte is van eventuele wijzigingen die zijn aangebracht. Wij zullen Cliënten informeren indien wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden significant zijn en/of een nadelig effect hebben op de rechten en verplichtingen van Cliënt uit hoofde van de Overeenkomst. In geval van significante of nadelige wijzigingen heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te beëindigen voordat de wijzigingen van kracht worden en een terugbetaling te ontvangen voor Producten en/of Diensten die zijn betaald maar niet ontvangen.

CONTACT DETAILS

Mocht u na het lezen van de Algemene Voorwaarden nog vragen, klachten of opmerkingen hebben, of als u ons hiervan op de hoogte wilt stellen, neem dan per e-mail of schriftelijk contact met ons op.

Vitadote® / eCom IT B.V.
Albert Huismanpad 166,
1502EK Zaandam
Nederland
E: info@vitadote.com

KvK-nummer: 77067738

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 26 april dit 2021.

(MODEL ANNULERINGSFORMULIER)

(Vul dit formulier alleen in en stuur het terug als u het contract wilt herroepen)

Aan:………………..

Vitadote® / eCom IT B.V.
Albert Huismanpad 166,
1502EK Zaandam
Nederland
E: info@vitadote.com

ik/wij [ * ] deel hierbij mede dat ik/wij [ * ] annuleer mijn/onze [ * ] koopovereenkomst van de volgende goederen [ * ]/voor de levering van de volgende dienst [ * ],

Besteld op [ * ]/ontvangen op [ * ],

Naam van de consument(en), *

Adres van de consument(en), *

Handtekening consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt aangemeld), *

Datum: 26 april dit 2021

[*] Schrappen wat niet past