”Onze missie is u te voorzien van de beste voedingsstoffen”

Gebruiksvoorwaarden

De hierin vervatte voorwaarden (de “ Gebruiksvoorwaarden ”) betrekking hebben op de toegang tot en het gebruik van de Site. Door de Site te gebruiken, aanvaardt de Gebruiker de Gebruiksvoorwaarden volledig en volledig. Het is belangrijk om deze gebruiksvoorwaarden samen met onze Privacybeleid en Voorwaarden .

Inhoudsopgave

  1. definities
  2. Disclaimer
  1. definities

Vitadote ® / eCom IT BV : een besloten vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Zaandam (Nederland) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 77067738 handelend onder de handelsnaam “ Vitadote ® ”.

website : de websites vitadote.com, shilajitmumijo.com en al zijn subdomeinen.

Gebruiker : elke individuele bezoeker van de Site of ontvanger van specifieke inhoud zoals advertenties, e-mail of nieuwsbrieven met betrekking tot: Vitadote ® .

  1. Disclaimer

Op de Site is Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze Site wordt aangeboden op een ‘as is’ basis. Dit betekent dat Vitadote ® geeft geen garanties of aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op de Site. In geen geval zal Vitadote ® of haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen zijn aansprakelijk voor enige directe, incidentele of gevolgschade, of claims voor compensatie die voortkomen uit toegang tot of gebruik van de Site.

In geen geval zal Vitadote® aansprakelijk zijn voor enige schade als gevolg van enig verlies dat direct of indirect voortvloeit uit het gebruik, de werking of de prestaties van de Site, of enige diensten in verband daarmee, of enige inhoud daarvan, tenzij dergelijke schade werd veroorzaakt door de grove nalatigheid of een opzettelijke handeling van Vitadote® en/of haar werknemers.

De Site kan links naar andere websites bevatten. Als deze links verwijzen naar webpagina’s buiten de Vitadote ® domein, worden dergelijke webpagina’s niet beheerd door Vitadote ® en Vitadote ® is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke webpagina’s.

Door te communiceren met Vitadote ® via de Site, of het uploaden van informatie en/of materialen naar de Site, geeft de Gebruiker toestemming Vitadote ® deze gegevens te gebruiken voor het doel waarvoor de Gebruiker deze gegevens ter beschikking heeft gesteld aan: Vitadote ® . Als een Gebruiker zich bijvoorbeeld inschrijft voor de nieuwsbrief, accepteert de Gebruiker dat hij correspondentie kan ontvangen van: Vitadote ® .

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten, zoals tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, pictogrammen en handelsmerken en handelsnamen, die voorkomen in de informatie en materialen op de Site, zijn eigendom van Vitadote ® en/of haar licentiegevers. Toegang tot deze informatie geeft de Gebruiker geen rechten. Deze materialen mogen niet worden gekopieerd, verspreid of voor enig ander doel worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vitadote ® , tenzij anders toegestaan door de wet. U mag onze handelsmerken niet gebruiken in verband met producten of diensten op een manier die verwarring kan veroorzaken.

U bent volledig verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die u uploadt, deelt met of verzendt naar de Site.

Vitadote ® behoudt zich het recht voor deze disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen. Uw voortdurende toegang tot en gebruik van de Site na het aanbrengen van dergelijke wijzigingen en het plaatsen van de bijgewerkte disclaimer op deze webpagina, houdt in dat u dergelijke wijzigingen onvoorwaardelijk accepteert.

De gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 26 april dit 2021.

Contact:

Vitadote ® / eCom IT BV

Albert Huismanpad 166
1502EK Zaandam,
Nederland
E: info@vitadote.com